Baaro Murare

Ragam: behag. Adi thalam.

This song is also sung in Desh Ragam 

Arohanam:   S R2 M1 P N3 S
Avarohanam:   S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Shloka 1– Krishna Karoth Kalyanam, Kamsa Kesara Kunjari. Kalindi Jana Kuthuhala, Kolahala Kuthihali

Shloka 2 – (Rara krishnaYashoda muddu thanaya, rara dayaambonidhe )x2 Rara deenadayapara murahara, rakshinchara Sridhara, rara saarasanethra kaamajanaka, rara munindrasthutha, rara bhakthaparayana achyuthahare, rara jagannayaka

P: baarO murare baalaka shaure,  sadaa vichaara santoSa dheera
C1: Utake elo, meyyalla toolo, AaTa saakelo, shrI krSNa krpaalo
C2: arunaabja charaNa, kaustubha bharaNa, parama vitaraNa,  pannaga shayana
C3: sharadindu vadana, sarasija nayana, vara yadu sadana, shrI hayavadana


%d bloggers like this: