Kande Na Udupi Krishnane

Kandena Udupi Krishnana – Ragamalika – Behag, Brindavana Saranga, Mand

Sing in G Scale 

Composed by Purandara Dasa

P: kaNDe nA uDupi krSNaNe bhUmaNDaladoLage uddaNDa mOhipana

C1: samudrava kaNDu snAnAdigaLa mADi chandramaulIshvarana charaNa keragi 

AmEle nA bandu anantEshvaranna kaNDu hanumantanA pADi manadi nelisi

2: suttu nadiya kaNDe sUryana prabhe kaNDe allidda madhva sarOvarava kaNDe 

madhva matada aSTamunigaLa kaNDe prasiddhavAgiruva uDupiya krSNana kaNDe

3: ungura uDidAra uDighaNTe nA kaNDe rangu mANikyada navaratna mAle kaNDe

dhim dhimi dhimikendu kuNiva krSNana kaNDe nAnu purandara viTTalanna pAda kamalava kaNDe

%d