Smariso Sarvada Hariya

raagam: shankarAbharaNa/ Hamir Kalyani
Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu/Adi
Composer: Purandara Daasar
pallavi

smariso sarvada hariya

anupallavi

suravara doreya karuNAnidhiya

caraNam 1

munijana vandyana manasijanayyana, manadali anudina neneyo hariya (smariso)

caraNam 2

nandana kandana indireyarasana mantrOddharana candadindali hariya

caraNam 3

vara guNa pURNana sarasija nEtrana, paravaasudEvana praaNada priyana

caraNam 4

kanjadaLEkSaNa manjuLa hArana arjuna sArathi sajjana priyana

caraNam 5

vEnkaTaramaNana sankaTa haraNana, lakSmIramaNana purandara viTTalana (smariso)

%d bloggers like this: