Ugabhogas

Ugabhogas dont have a fixed raga. Therefore most of them can be sung by anyone. Ugabhogas contain either philosophical ideas or exhortions. Most of them are in simple language.

They are rendered just before the main krti. The idea contained in the ugabhoga need not be in alignment with the main theme of the krti. Also the ragas can be different.

1: hariyembode lagnabalavu hariyembode sudinabalavu hariyembode tArAbalavu

hariyembode candrabalavu hariyembode vidyAbalavu hariyembode dravyabalavu

hariyembode lakSmIpati purandara viTTalane balavayya sarva sujanarige


2: hADidare ennoDeyana hADuve bEDidarennoDeyana bEDuve oDeyage oDalanu tOruta enna

baDatana binnaha mADuve oDeya shrI purandara viTTalarAyana aDigaLanu badukuve sEri badukuve


3: udaya astamAnavembo eraDu koLagaviTTu Ayassu embo rAsi aLedu hOgada munna hariya bhajisa

bEku manamuTTi bhajisidare tana kAryavu ghaTTi hAgalladiddare tApatraya bennaTTi vidhiyoLu

geivAga hOgadayya kaTTi purandara viTTalana karuNA drSTi avana mEliddare avajagajaTTi


4: hAruvanna heTTabEku hAruvanna kuTTabEku hAruvanna kaNDare cmpe mEle hoDeya bEku hAruvanu

bharatana vananAgi UravoLage Aru madi hAruvAru maidAra hAradante mADu enna purandara viTTala


5: santati AhOdu rAmAyaNava kELalu sakala pApaharavu bhArata kELalu tantumAtra viSNu purANava

kELalu tatva vivEkavu bAhOdu antaravaritu bhAgavata kELalu AhOdagryanA bhakti vairAgyavu

santata purandara viTTalana sankIrtane pADalu sakalavu bAhOdu sAyujyavu


6: tappu sAsiragaLa oppi kAyO krpALu muppuravanaLidantha munIndra vandya apramEyane ninna amrta mahimegaLa

appu nidhiyali puTTidavaLariyaLu kappu mEgha kAntiyoppuva timmappa aprAkrta rUpa puarandara viTTala


7: ninnane pADuve ninnane pogaLuve ninnane bEDi bEsarisuve ninna kAlanu piDive ninna hAraisuve ninna

toNDarige kai koDuve ninnante sAkaballa dEvarinnuNTe ghanna purandara viTTala dEvara dEva


8: malagi pADidare kuLitu kELuvanu kuLitu pADidare nintu kELuvanu nintu

pADidare nalidu kELuvanu nalidu pADidare svarga sure biTTanemba purandara viTTla


9: tambUri mITidava bhavAbdhi dATidava tALava taTTidava suraroLu sEridava gejjeya kaTTidava kharaLede

meTTIdava gAyana pADidava harimUruti nODiddav purandara viTTalana nODidava vaikuNThakke Odidva


10: Ayassu iddare annakke koratilla jIvakke endendigu tanugaLu koratilla hAvu huTTu embo sahaja lOkadoLage

kAla kAladi hari kalyANa guNagaLa kELadavana janma vyartha purandara viTTala


11: daridrarenna bahude haridAsara sirivantarena bahude hari drOhigaLa haridAsara mElidda

karuNavu siridEvi mElillavO purandara viTTalana AlugaLige ellihudai mAnAbhimAna jagadi


12: mana cancaladi tapava mADalu ashakyavu ghana ajnAnadi kelavu karmavu hattavu dhanavu

shuddhiyillade dAnavu vrthAyuvu initadarinda purandara viTTala I yugadalli smaraNalEsanda


13: prAdah kAlada nidre pariharisi hariya smarisi nAtha gOvindage pradakSiNe mADi prItiyoLatidi

pUjegeidu purANa shAstrava kELi nAtha shrI purandara viTTalage namO ennu


14: hari nInolivante mADu olidare tiruvante mADu tiridare dAru nIDadante mADu dAru nIDidare poTTe

tumbadante mADu poTTe tumbidare baTTe doreyadante mADu baTTe doredare imbudoreyadante

mADu imbu doreyadiddare ranga ninna pAdAravindadalli imbiTTu salaho purandara viTTala


15: baDavaroLage ennindAru baDavarilla koDuvaroLage ninnindAru koDuvarilla

drDha bhakti ninnalli enage kalpisi biDade salaho shrI purandara viTTala


16: aNuvige aNuvAgi ghanake ghanavAgi guNatraya tatvake mIrida doreyAgi trNa modalAgi mEru

pariyanta iruvva nInAgi guNnidhi purandara viTTala ninna mahime eNige mADuvaru yArO ennappane


17: manashuddhiyilladavage mantrada phalavEnu tanu shuddhiyilladavage tIrtta phalavEnu

mindalli phalavEnu mInu mosaLeyante nindalli phalavEnu shrI shailada kAgeyante horage mindu

oLage mIyadavara kaNDu beragAgi nagutidda purandara viTTalasadAcara nIti


18: (kalikAla)

kalikAlake sama yugavu illavillavayya kaluSahara kaivalyavu karasthavayya

jalajalOcana namma purandara viTTalanna balakoNDu sIgisi bALuvudake


19: (prAtah smaraNa)

harE gOvindA endELu hattavatAra pELu mUDaladesege naDe gO-vipra tuLasige eragi bandu

nairutyadalli truNvaniTTu mala mUtrangaLa biTTu guru parampareyendu purandara vIttalanennu


20: (prAtah smaraNa)

hattaidu gaLigeya mEle mattaidu baraleddu cittajanayyana cittadi dhEnisi

attalu dayakke gaLige eraDalli eddu nitya snAnava mADi AdityagarghyavanIye

uttama janakella mettada pApagaLannu uttarisuvenenta purandara viTTala


21: (prAtah smaraNa)

prAtah kAlada nidre pariharisi hriya smarisi nAtha gOvindanige pradakSiNe

prItiyoLatithiya pUjisi purAN shAstrava kELi nAtha purandara viTTalane namO enni


22: (mala mUtra visarjanam)

mala mUtra mADuvAga karadalli jalavire malake samAna adu shuddhavalla

vilasita karmavAcarisi hariya neneya oliva purandara viTTala


23: (mrttikA snAna)

nuDive linga shaucakkomme gudakke mUru nellikAyiyaSTu maNNa hacci

nIroLu toLedu balada kaigai aidu maNNu eDada kaige Elu maNNu

jODu pADakke aidaidu maNNu aidu kaDeyaliTTu purandara viTTala ennu


24: (hallu shuddhi)

hallu beLaguvalli jambu phalaKsapatre nellanillu mahAlaya puNya divasadi ballida EkAdashi

parvaNi amAvAsyeyali ravi shashi grahaNadali salladayya dantakASTa malinagaLige gallisi

nIra mukkuLise hanneraDu balla budharige purandara viTTala oliva idanAcarise


25: (snAna)

eraDu gaLige beLage iralu grhastage snAna karava mugidu mADu sankalpavEda

parama puNya brAhmaNa dharmavendu purandara viTTalannu mecci pAlisuva


26: (gOpIcandana mahime)

kUpadalliyAdaru koLadalliyAdaru pApiyalliyAdaru A patniya neradiddaru

gOpIcandanada samparkaviddare ade sandhyAkAlavendu purandara viTTala pELda


27: (mana shuddhi)

hrdayada malavennu toLeyalariyade tAvu udayadalettu mindu gadagada naDaguvaru

adarindEnu phala adaginta udayAstamAna nIroLagitta mudikappe mADida tappEnayya

purandara viTTalana nAmava neneyade dinage innUru bAri muLugidarEnayya phalavu


28: (vastra)

nIla vasravAgadu nAriyara shaleyAgadu kAla mUru karmadali

kAla vastravAgadu Ardra vastravAgadu Agjnye shrI purandara viTTalana


29: (snAna)

andavillada ashaktanige ondE ariveyinda maidoLedu maDiyanuTTu nAmagaLiTTu

cendadali sandhyAvanadane mADe phalavahudu ninde hingalendu mADida manujange

indra hadinAlku manu nrakavendu andu purandara viTTala pELidanendu siddha


30: (sandhyAvandane)

nakSartagaLa kaNDa naranige uttama sandheya nakSatra onderaDu kaNDa naranige madhyama sandheya

nakSatra ondanU kANada naranige Atma sandeya nakSatra biTTa narananu nArAyaNa purandara viTTala biDuva


31: (sandhyAvandane)

kaNDa sUryage sandhye kANada sUryage sandhye bhUmaNDaladi mADadirralu

mArtANDa nUru hatyA mADida pApa shruti sArutide puNDakAra narake

naraka tappadu endu aNDajapati purandara viTTala pELda


32: (Acamana)

AkaLa kivige eNe angai haLLavAgira bEku uddu munuguvande irabEku

nIru sAkAgade heccu kaDame sAkembSTu kuDidare sAkAra purandara viTTala madyasama mADuva


33: (Acamana)

halavu karmagaLIge haNavi eraDAcamana mala mUtra visarjanake mADu mUru nalidu uNDa

mEle nAlku lalaneya sangakke hanneraDu allindolivanu purandara viTTala Acamanavanu mADe


34: (Acamana)

ApOshana abhayagjnya Acamana mADalu tannaDe kaiyinda tAne vastiralu

A puruSange Ada putraru maDivaru Apattu tandu biDuva purandara viTTala


35: (arkya)

ramme ramaNa tAnu bommdigaLigella summanasadOLu sUryagarghyavanittu

nimma pApagaLella cimmi kaLeyirendu bomma mUruti tAnu gammane pELalu

summane keDdiri nimma ajnAnake siluki nimmanu shikSisuva purandara viTTala


36: (japa)

biDu manujA I japavu siddhige bAradu toDeya keLage kai hinde munde kai cAci

biDuta mantrArtha nODadale aDigaDige japava mADe daityarige Ahudayya

oDeya purandara viTTalananolisa bEkAdare hiDiyo I pari hELida vacana tatvagaLa


37: (japa)

anAmikA madhyada eraDaneya gere Adi indiu madhyAngulikonegere kUDisi

manumUrti parimANa anguSTadindali eNisu tarjani mUla pariyantara

ghana hattu gere japa purandara viTTalage manadi arpisuta gAyatri japava


38: (japa)

madhyAngulIya mEle maNisaraviTTu baddha anguTaveNisa bEku tiddi nguli panca

bokkisi ira bEku bhadravAgi nilsisi nIru sOrade gAyatriya buddhi pUrvakadinda kaiyutalira

bEku muddu mUruti namma purandara viTTalanna eddeddu nODuva bage kANalu bEku


39: (abhiSEka mahime)

aparAdha hattake abhiSEka udaka aparAdha nUrake kSira harige aparAdha sahasrake hAlu mosaru kANo

aparAdha lakSake jEnu ghrta aparAdha hattu lakSake balu pari kSIra aparAdha heccikke hattu tengina hAlu

aparAdha kOTige acca jala aparAdha annta kSamege gandhOdaka upame rahita namma

purandara viTTalage tApasOttamana olume vAkya


40: (guru)

ondakSrava pELidavara urviyoLage bahumAna mADa bEku ondu bAriyAdaru ondiSTu apamAna mADidare

kundade nUru shvAna janma kOTi hole janma purandara viTTalana Agjnyeyajadu


41: (dEva yagjnya, atithi yagjnya)

sahasra kASTada bhAra sadyO krta kumbha nUru mahA mantradinda hOma mADadiddare nirathaka

vAsudEvagarpita annava atithigIyadiddare vairadi purandara viTTala muniva


42: (atithi yagjnya)

anna pAnAdigaLIyo abhayAgata brAhmaNarige anna pAnAdigaLIyo A caNDAla saptarige

anna pAnAdigaLIyo andha dhIna krpaNarige hasivege hAgavannarpiso purandara viTTalage


43: (atithi yagjnya)

cOranAdaru caNDAlanAdaru brahmaghana pitru ghAtakanAdaru

AvanAdaru madhyAhna kAlake atithiyAgi manage bandare tudisi

AnnavaniTTu svAmi purandara viTTalagrpisa bEku


44: (atithi yagjnya)

shatruvAgali cOra caNDAlanAgali pitru ghAtakiyAgali prIti

mADalu bEkuatithiyAgi madhyAhna kAladi ava bandu uNDare

svargavIva purandara viTTala vaikuNThavanIva


45: (pararanna)

pararanna uNDa brAhmaNarige iradu mADida shubhakarma eraDu mUru bhAgaanna-

vittavanigayya udaradali uNDa annadondu bhAgavuLivudu poDeviyalli purandara viTTalanu balla


46: ( jalapAna)

eDada kaiyinda nIra etti balada yailliTTu kuDidare ArAdarApOshanage mattadu madya

eDeyanna gOmAmsavendu shruti sArutide poDaviyalli purandara viTTalAgjnye


47

kundada dIpava nandipanige kUSmANDa oDevaLige endU ApOshanava tanna kaiyindatAne eradu

koNDu kuDivange ivaru mUvarige kula nAshanevendu ande purandara viTTala nirUpisidanariya


48: (mane)

maneyalli vipra pAdOdakada hesarilladiddare maneyalli vEda shAstra dhvani garjisadiddare matte

maneyalli svAhAkAra svathAkAra mADuvudilladdidare A mane smashAnage samavemba purandara viTTala


49: (dAnegaLu)

hattu gOdAna samavu haravAhana vrSOtsarjana hattu vruSagaLige sama hAruva kudureya dAne

hattu kuduregaLige sama hastiya dAna kANiro hattAneya sama kratu hattu kratuvige sama hari

bhaktarige kanyA dAna samavu halavu janake udakadAna hattu udaka dAnake sama hasidavage

anna dAna nitya purandara viTTalana neneyuva puNyakeNeyillavayya


50: (citrAnna dinagaLu)

hiriyara dinadali hesara tovve ataila bhaSya gOdi uddinalli mADadiralu sariyu

kAgeya mAmsakendu shruti sArutide jagadoLu purandara viTTalana ArAru ella kELi


51

indina dinavE shubha dinavu indina vAravE shubhavAra indina tAreye shubha tAre indina yOgave shubha yOga

indina karaNave shubha karaNa indu purandara viTTalarAya sandarushana phalavemagAyitu

%d bloggers like this: