Chandrashekara yateedra varadam

Ragam –  Sindhu Bhairavi

Chandrashekara yateedra varadam
Santatam mama Sadhgurum

Karunya murttim Dheenarakshakam
karuna sagaram tejomaya roopam

Kamakotipeeta boosanam
(sri)kamakshi vandana priyam
Sankara avataram Gnana vibusanam
SatGuru dhevam namami Satatam

Video from the 49th Minute

%d bloggers like this: