GhOra bhavArNava tAraka nAmadEya

ghOra bhavArNava. rAgA: Arabhi / darbAr. tripuTa tALA.

P: ghOra bhavArNava tAraka nAmadEya, nIraja nEtra shrI nArAyaNa harE
A: gOvinda gOvinda gOvinda gOvinda gOvinda gOpAla nArAyaNa harE
C1: ArtiharAmala kIrtividhAyaka, mUrti parigraha nArAyaNa harE
2: mANikya kOTIra vANIsha vandyapada, vENI nibaddha harva nArAyaNa harE
3: kara dhrta kOdaNda karuNArasa bhANDa, karivarAvana shauNDa nArAyaNa harE
4: anAtha bandhO harE shrInAtha jagadIsha, vinAtha kEtana nArAyaNa harE
5: dvijarAja vAhana dvijarAja kulajAta, dvijarAja pAlana nArAyaNa harE
6: phAla kastUri tilaka nIlAmbaranuta, bAla gOpAla vESa nArAyaNa harE
7: mAdhava jagadIsha mAdhavAnand rUpa, rAdhA samEta shrI nArAyaNa harE
8: gOpAla vESadhara shrIpatE gOpIjana, tApa vimOchana nArAyaNa harE
9: niravadhi dyAnidhEnaravara rUpadhara, parama puruSha shrI nArAyaNa harE
10: nAga samhAra sarasa divya carita nara nArAyaNa rUpa nArAyaNa harE
11: bhujgAdi rAja bhuja nija dAsa pAlana, gajarAja gamana shrI nArAyaNa harE
12: bhImAgha sangha hara nAma vaibhava, jayarAma bhadrAdrIsha nArAyaNa harE

%d bloggers like this: