Gopi Gopala Bala (Brij Basha)

Ragam: gamanashrama
Talam: Aadi 

Gopi gopala bala, raasa mandala maahi
Taata dehi daasudhanga, niratatagahi maahi

Dhrima dhrima dhrima dhrima mrdanga
Jhana nananana Rupa ranga
Dhrkita Dhrkita talatanga, ukatata rasa naahi

Radha mukha Sharada Chanda, Puniyata jala sama ghananda
Shri braja chanda lataka lataka
Harada mukuta chaahi

Tatta tatta sugaragada
Sa rig a ma pa dha ni ghadada
Aura pradahi prahlada, sanga dampati atikala

Sahita sahita Yamuna neera, gaga mrga jaga maga shahrira
Dhana nanda ketu maara
Bhali bhali jaya suradaasa
Rasa sugati paaraye

 

Please see Youtube video from 4.10 minute.

 

%d bloggers like this: