Giriraja Suta Tanaya

raagam: bangaaLa
29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 R2 P S
Av: S N3 P M1 R2 G3 R2 S

taaLam: dEshaadi
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

pallavi

giirirAja sutA tanaya sadaya

anupallavi

suranAtha mukhArcita pAdayuga, paripAlaya mAm ibha rAjamukha

charaNam

gaNanAtha parAtpara shankarA
gama vArinidhi rajanIkara
phaNirAja kankaNa vighna nivArana-shAmbhava shrI tyAgarAjanuta

%d bloggers like this: