Mangalam Songs

  1. Dehi Mangalam, Vaidehi Mangalam
  2. Mangalam Rukmini Ramanaaya
  3. Pavamana Suthudu Pattu – Mangalam
  4. Ramachadraya Mangalam 

Sri Lakshmana Sametha Seeta Ramachandra Swamy ki, Jai

Sri Rukmani Sathyabhama Sametha Sri Gopala Krishna SWAMI Ki, Jai 

Sri RanganAyaki SamEtha Sri Ranganatha swami ki, Jai

Sri Raghumayee Sametha Panduranga Bhagavan ki, Jai

Sri BhoomaDevi Sridevi SamEtha VishNu BhagavAn ki, Jai

Valli Devayanai sametha Subramanya swamy ki, Jai

Nayaki sametha Shri Kalyanasundareswarar swamy ki, Jai

Sri Kamakshi amman sametha Sri Kalyana Sundareswarar swamy ki, Jai

Sri Meenakshi Ambal Sametha Sri Sundareswarar  swamy ki, Jai

Janaki Kanthasmaranam – Jaya jaya Rama Rama
(Remember the soul of Sita) (Victory, victory to Rama, Rama)
JagadguruShankaracharyaswami ki, Jai

SadguruMaharaj Ki, Jai

Nama Parvathi pathaye – Hara haraMaha deva
(Salute the consort of Parvathi) (Hara, Hara, the greatest God)

Govinda Nama sankeerthanam  – Govinda, Govinda
(Sing the names of Govinda) (Govinda, Govinda)
Jai Pundaleekavarada – Hare vittala
(The one who blessed Pundaleeka) (Lord Vishnu who is Vittala0
SamasthaBhagawathaMandale, Jai
SamasthaDevathaki, Jai
Jaya VeeraHanumanthuniki Jai
Chant the name “Rama” for some time
Sitakanthasmaranam Jaya , jaya Rama, Rama
(Remember the consort of Sita) Victory, victory to Rama, Rama

%d bloggers like this: