Raja Rama Ravikula Soma

Raja Rama Ravikula Soma, Jagadoddharaka Janaki Rama 
Paramodhara Pattabhi Rama , Lakshmana Sevitha Lavanya Rama
Rajeeva Nayana Ranjana Rama , Ravana Mardhana Rakshaka Rama
Moksha Pradyaka Mohana Rama , Maruthi Poojitha Mangala Rama

%d bloggers like this: