Kolahala Bhakta Kolahala

Kolahala Bhakta Kolahala

Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
Kolahala Vyamoha Kolahala
Radharamana Kolahala
BrajaGopi Ramana Kolahala
*
Nanda Nandana Aravindha Mukha Jwalitha
Mandha Hasana Niloth Pala Nayana
*
Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
*
Ksheera Chora Navaneetha Chora
(Braja) Gopi Vasana Chora, Bhakta Chita Chora
(Braja) Gopi Vachana Chora, Bhakta Chita Chora
*
Kolhala Bhakta Kolahala
Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
*
Bhakta Vatsala, Nija Bhakta Paripala
Bhakta Mandala Madhye, Nruthya Kuthoohala
*
Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
BrajaGopi Ramana Kolahala
*
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Swamy Ki Jai

%d bloggers like this: