Krishnam kalaya sakhi sundaram

Krishnam kalaya sakhi sundaram Ragam : Mukhaari / adi

Krishnam kalaya sakhi sunda ram baala
krishnam kalaya sakhi sunda ram

Krishnam gatha vishaya thrishnam jagath prabhu
vishnum suraari gana jishnum sadaa baala

Nrutyantham iha muhu rathyantham- a pari mitha
brithyaanu koolam akhila sathyam sadaa baala

Dheeram bhava jaladhi paaram sakala vedha
saaram samastha yogi thaaram sadaa baala

Shringaara rasa bhara samgeetha saa hithya
gangaa laharee khela samgam sadaa baala

Raamena jagadhabhi raamena bala bhadra
raamena sam vaaptha kaamena saha baala

Daamo daram akhila kaamaa karam ghana
shyaamaa kritheem asura bheemam sadaa baala

Raadhaa runaa dhara sudhaapam sachithaananda
roopam jaga thraya bhoopam sadaa baala

Artham shidhilee krutha anartham sree naaraayana
Theertham parama puru shaartham sadaa baala

Athaabhi neeyathey krishna gatham govatsa paalanam
aadhau nanda sootho gopyoh bala bhadra sthathoh hari:
balena saha krishnena vatsaanaam paalanam kritham
krithey vatsa apahaarecha brahmanaa kritha samsthuthi:
yajna patni sthuthischaatra samgrahasthu tritheeyakey
nandaadya gamanaadhroordhwam gopa baalair bale nacha
sahaiva agamanam baala krishna syaadha sugeeyathey

%d bloggers like this: