LakshmI kalyANa vaibhOgamE

lakSmI kalyANa vaibhOgamE. rAgA: shankarAbharaNa.

P: lakShmI kalyANa vaibhOgamE
gaurI kalyANa vaibhOgamE

C1: kShEmangaL kOri vinAyakanai tudittu
shankaranaiyum gauriyaiyum varNittu   or
shri rAmanaiyum jAnakiyaiyum varNittu

2: vasudEva tava bAla asura kula kAla
sashivadana rUpiNi satyabhAma lOla

3: kottODa vAzhai maram koNDu vandu nirutti
kOpaiyuDaiya pandalukku mEl kaTTu kaTTi

%d bloggers like this: