Samba Shivayanave

Composed by Chinna Krishna in Khamas Ragam under the 28-Harikhambhoji melakartha based on Adi Talam.

Arohana:    S M1 G2 M1 P D2 N1 S   
Avarohana: S N1 D2 P M1 G2 R2 S

Pallavi        

Samba Sivayanave, rajitha giri
Sambhavi manohara parathpara krupakara shree
Charanam 1 

Neeve guru daivam bani yevelanu sevim pusu sada madini siva
Charanam 2 

Para madaya nidhivanusu maruvakana hrudayamu na
Mahadeva mahaprabho sundara nayaka suravaradayaka bhavabhaya harasiva
Charanam 3 

Sthiramadu rapu ramuna, varamulo saguharini nirathamu nudala chi
Charanam 4 

Shree subha kara sasi makutadhara jayavijaya thripura hara
Sritha janalola, athbhuthanguna seela, kruthanutha bala, pathi thuni lola
Mudamba laranga padabja mulandu padambu lujerchu pasupathi ni
Gnanamu dhyanamu snanamu panamu danamu manamu abhimana namu su
kanikara munacharanam, bulukanu konusruthulan nuthu la charananusu
Charanam (kanda gathi)
Sarasa rekuni nama manthram, korinanu nipada dabjamantharam
dasudow chinnikrish nuniki dhikkuni veyani sokkanadunina mukoni

%d bloggers like this: