Tandava nrityakarI

Tandava nritya karI gajAnana

dhimikiTa dhimikiTa vAje mrdanga
bramha tALa karI gajAnana

tEhatIsha kOTi suragaNa dATi
madhyE shiva gaurI gajAnana

nAmI rangalE dasa sadhOdita
shobhE candra shirI gajAnana

AnandAtmaja mhaNe gajavadana
bhavabhaya dUra kari gajAnana

%d bloggers like this: