Thiruvaradhanai Chodachoparam (sanskrit)

979899100101

Above script – Transliterated by Shivaram K. (Email: shivamanik@yahoo.co.in, Mob:+91-9845804178)

%d bloggers like this: