Varashiva Balam

Varashiva Balam is a Nottuswara(Notes Swaram) song composed by Muthuswamy Dikshitar in Shankarabharanam Raagam with Adi Talam  

Swaram
G M G M D , P , G, P,M,R,
M,G, S, S, G M G M D ,P,
G, P, M, R, S G SG S , S ,
N S N S G, R, N ,R, S D
S , N , P , P, N , S, N, S, G, R,
N , R, S, D, P D P D S , , ,
Sahityam

varashiva bAlam valli lOlam vandE nandam 

hariharamOdam hamsAnandam hasasamukham

guruguha rUpam guptAkAram gOrakSantam 

surapatisEnam subrahmaNyam suravinutam


%d bloggers like this: