Vignesham bhajare

Ganesha bhajan
Ragam: Hamsadhwani
Talam: Adi

vignesham bhajare manasa
vignaharam bhajare
vighnakoti haranaa vimala gajaanana
vigneshwara maam palaya deva

%d bloggers like this: