Jayadeva Ashtapadhi Lesson 1

The following notes are for the monthly Bhajanai sessions in Solihull/Birmingham. The Ashtapadhi consists of 24 Prabandhams and it is auspicious to spell the respective shlokas prior to each Ashtapadhi. It is customary to perform a Naivedyam after each Ashtapadhi is sung.

Lesson 1 will spell out the preceding shlokas and the 1st Ashtapadhi based on Dashavatharam

Shloka

(The …. means a short alaapanai. )

Yad Gopi vadanendu Mandana Mabhuth Kasturika Patrakam….
Yen Lakshmikuja shata kumba kalashe vyakosham Indiwaram…
Yen nirmana….  Yen nirmana vidhana sadana vidhau, sidandhanam yoginam…
Tanaha Shyamalam…, Shyamalam,  Tanaha Shyamalam avirastu nidhaye, Krishna bhidhanam mahaha……..

Radha mano rama vara rasaleela
Gana mrutaika panitam kaviraja Ra…jam….
Sri…. Madhavar chana vidhananuraa….ga sadma
Padma…vati priyathamam… Pranathosmi nityam , Pranathosmi nityam…..

Sri… Gopala vilasini valyatha dattathi mukta kriti –
Sri Radha… pathi, pada Padma bajana nandabdhi, magnonisham
Loke sathka viraja raja etiya:, kyathodiyam bhonidhi:.
Tham vande Jayadeva sadguru maham, Padmavati vallabham…

Padmavati Ramanam (Group Singing)

 Ragam: purvikalyani   Talam: tripuTa

Pallavi

PadmAvati ramaNam…. Jaya Jaya.. padmAvati ramaNam..Jaya Jaya.. PadmAvati ramaNam
jayadEva kavirAja BhOja dEva suta padmapAda smaraNam (kuru mAnasa)

Anupallavi

yad-gOpI vadanEndu maNDala ramitam
tadgOvindapada Chandra chakOram (shrI)

CharaNam

kindubilva sadanam ati ati
divya mangaLa vadanam
sundarAnga shubha shObhita madanam
sumukhi rAmAdEvi priyakara sutanum

(madhyamakAlam)

saha paNDita samUhasEvyam, shata manmata jita mahanIyam
satata k.rSNa prEma rasamagna, samAna rahita gIta gOvinda kAvyam

Shlokam Before the Ashtapadhi

Para 1 – yadgOpI vadanEndu maNDanamabhUt kastUikApatrakaM
yallakSmI kuchash AtakuM bhakalashE vyAgOcamindIvaram |
yannirvANa vidhAna sAdhanavidhau siddhAnjanaM yoginAM
tannashyAmaLam Avirastu hrdayE krSNAbhidhAnaM mahaH ||

Para 2 – Radha mano rama ramavara rasaleelaGana
mrutaika panitam kaviraja Ra…jam
Sri Madhava chana vidhau, anuraaga sadma
Padma…vati priyathamam Pranathosmi nityam

Para 3 – Sri Gopala vilasini valyatha dattathi mukta kriti –
Sri Radha… pathi, pada Padma bajana nandabdhi, magnonisham
Loke sathka viraja raja etiya:, kyathodiyam bhonidhi:.
Tham vande Jayadeva sadguru maham, Padmavati vallabham…

The 4 opening Shlokas before 1st Ashtapadhi

How to sing – https://www.youtube.com/watch?v=Fsd11pvOqDc

Shloka 1 – mEghairmEduram ambaram vanabhuvaH shyAmAH tamAladrumaiH
naktaM bhIrurayaM tvamEva tadimaM rAdhE g.rhaM prApaya |
itthaM nandanidEshashcalitayOH pratyadhvaku~njadrumam
rAdAmAdhavayOrjayanti yamunAkUlE rahaHkElayataH
Shloka 2 – vagdEvatAcaritacitritacittasadmA
padmAvatIcaraNacAraNacakravartI |
shrIvAsudEvaratikElikathAsamEtam
EtaM karOti jayadEvakaviH prabandham
Shloka 3 – vAchaH pallavayatyum ApatidharaH sandarbhashuddhiM giram
jAnItE jayadEva Eva sharanaH shlAghyO durUhUdrutE |
sh.rngArOttara satpramEya racanaihi AcAryagOvardhana-
spardhI kOpi na vishrutaH shrutidharO dhOyI kavikSmApatiH
Shloka 4 – yadi harismaraNE sarasaM manO
yadi vilAsakalAsu kutUhalam |
madhura kOmala kAnta padAvalIM
shruNU tadA jayadEva sarasvatIM

Ashtapadhi 1 – Dashavatharam

(Group Singing)

Matsya Avataram – Fish

pralaya-payodhijale Hare Mukunda, dhrutavanasi vedam…
vihita-vahitra-caritram akhedam |
kesava dhruta-mina-sharira
jaya jagadisa hare, Hare Mukunda

Kurma Avataram – Tortoise

kitirati-vipulatare Hare Mukunda tava tihati phe
dharai-dharaa-kina-cakra-garihe |
kesava dhruta-kaccapa-rupa
jaya jagadisa hare

Varaha Avataram – Boar

vasati dasana-sikhare Hare Mukunda dharani tava lagna
shasini kalaka-kaleva nimagna |
kesava dhruta-sukara-rupa
jaya jagadisa hare

Narasimha Avataram – Man-Lion

tava kara-kamala-vare , Hare Mukunda , nakha adbhuta-shringam
dalita-hirayakasipu-tanu-bhga |
kesava dhruta-nara-hari-rupa
jaya jagadisa hare ||3||

Vamana Avataram – Dwarf man in Treta Yugam

chalayasi vikramane , Hare Mukunda , balimadbhuta-vamana
pada-nakha-nira-janita-jana-pavana |
kesava dhruta-vamana-rupa
jaya jagadisa hare ||4||

Parashurama Avataram – Warrior Man with an axe

kashtriya-rudhira-maye , Hare Mukunda , jagad apagata-papam
snapayasi payasi samita-bhava-tapam |
kesava dhruta-bhrugu-pati-rupa
jaya jagadisa hare ||5||

Rama Avataaram – Lord Rama

vitarasi dikshu rane , Hare Mukunda , dik-pati-kamaniyam
dasa-mukha-mauli-bali ramaniyam |
kesava dhruta- Raghupathi rupa
jaya jagadisa hare ||6||

Lord Balaraama – the Bearer of the plough

vahasi vapushi vishade , Hare Mukunda , vasana jaladabham
hala-hati-bhiti-milita-yamunabham |
kesava dhruta-hala-dhara-rupa
jaya jagadisa hare ||7||

Gauthama Budha – Budha

nindasi yajña-vidhe, Hare Mukunda, ahaha! sruti-jatam
sadaya-hrudaya darshita-pashu-ghatam |
kesava dhruta-buddha-sharira
jaya jagadisa hare ||8||

Kalki Avataaram – Kalki

mleccha-nivaha-nidhane, Hare Mukunda, kalayasi karavalam
dhuma-ketum iva kim api karalam |
kesava dhruta-kalki-sharira
jaya jagadisa hare ||9||

sri-jayadeva-kave, Hare Mukunda,  idam uditam udaram
shrunu sukhadam shubhadam bhava-saram |
kesava dhruta-dashavidha-rupa
jaya jagadisa hare ||10||

%d bloggers like this: