Krishnam Kalaya Sakhi

ayAmhi paramAtmA paramapremAspadatayA paramAnandaghanah svabhaktAnugrahacikIrsayA
svecchayA prAptagopapAlakavigrahah ´sanaih ´sanaih gopabAlaih saha padbhyAmeva sancaran 
anantakalyAnaguna- ratnaleelAkallolAspadatayA atyantasaundarya- rasa- jalanidhih apArakarunAsudhAnidhiriha jayati bhagavAn nandakumAraha
tasya navanItacauryAdi leelAasaktasya sabalasya corasikAamanehh Agamanam˙ geeyate keeIA
Ragam: Mukhari   taaLam: aadi
Composer: NaaraayaNa Teertar
pallavi
krSNam kalaya sakhi sundaram bAla
(krSNam)
caraNam 1
krSNam kathaviSaya trSNam jagatprabha viSNum surArigaNa jiSNum sadA bAla
(krSNam)
caraNam 2
nrtyantamiha muhuratyantam aparimita brtyAnukUlam akhila satyam sadA bAla
(krSNam)
caraNam 3
dhIram bhavajala bhAram sakala vEdasAram samasta yOgidhAram sadA bAla
(krSnam)
caraNam 4
shrngAra rasabhara sangIta sAhitya gangAla hairkEla sangam sadA bAla
(krSNam)
caraNam 5
rAmENa jagadabhi rAmENa bala bhadra rAmENa samavApta kAmEna saha bAla
(krSNam)
caraNam 6
dAmOdaram akhila kAmAkarangana shyAmAkrtim asura bhImam sadA bAla
(krSNam)
caraNam 7
rAdhAruNAdhara sutApam saccidAnanda rUpam jagatraya bhUpam sadA bAla
(krSNam)
caraNam 8
artham shItilIkrtAnartanam shrI nArAyaNa tIrtham puruSArttam sadA bAla
(krSNam)
%d bloggers like this: