Narayana Theertha Tarangini

yadanghri pankeruharenulagnam nipiyaneeram vimalantarangah|
janamitatvam nijamatmarupam tamnauminarayana tirthamaryam|1|

yannamnahpathanam managapi yateronkaralaksadhikam
yanmurterapi pujanam hariharabrahmadipuja smrtam|
yatkaryam trividham samastajagatam sastrarthanirnayakam
srinarayanatirtha sadguruvaram tam naumi muktisriyai |2|

vedantarthavicaragamyadhisanavidhvastabhedasayam
nanatantrapadarthasam sayaghanadhvantarkatulyam gunaih|
nanade sadigantasantatayasah praptavakasam gurum
srinarayana tirthasadguruvaram tamnaumimuktisriyai |3|

bodhagadhasunirmalatimadhure yanmanasabdhau harih
kridatyujjhitadugdhasindhuranisam santyadidutijanaih|
bhaktijnaptiviraktisamjnamatulam kanyatrayam prapayah
srinarayanatirthasadguruvaram tamnaumimuktisriyai |4|

 1. AlOkayE rukmiNee – Kamboji/Adi
 2. Song 3 – Aalokya Sree Balakrishnam
 3. Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi
 4. Song 4 – Ehi Mudham Dehi – Yadhulukakamboji/Nalinakanti
 5. Song 5 – Jaya Jaya Swaamin Jaya Jaya – Naatai/Adi
 6. Gopala Meva Deivatham
 7. Govardhana Giridhara, Govinda
 8. Kshemam kuru Gopala , Santhatham mama
 9. Nanda nandana gOpAla
 10. Rama Krishna Govindeti – Bhairavi
 11. SharaNam bhava karuNAm – Naatai

 

Song 2 – Gopala Meva Deivatham
Ragam – khamas / PantuvarALi
Talam – Aadi

Pallavi
Gopala Meva Daivatam, Bhaje Sada, Gopala Meva Daivatam
Charanams
Sarva Loka Karanam, Satya Kamaadigunam
BhakthanuGraha Bhivyakta, Bhavya Moorti Dharinam
Yadavabdhi Chandra Miha, Yatijana Mohapaham
Kamsadi Vyri Virama, Kalita Divya Vigraham
Gopika Vana Kumuda, Gurutara Chandrodayam
Ghora Samsara Karana, Vaarana Kesarinam
Manasapi NaGana Yami, Madhava Danya Daivam
Bhavya naarayana theertha, divya drukvidaayinam