Narayana Theertha Tarangini

Narayana Theertha – 1650-1745
Narayana was born in Andhra Pradesh, India.He lived in Kaja near Mangalagiri in Guntur district and later moved to Thanjavur Tamil Nadu. A scholar in Sanskrit,Puranas and Bhagavatha Puranas he was well versed in Music and Natya Shastra

Shlokam

yadanghri pankeruharenulagnam nipiyaneeram vimalantarangah|
janamitatvam nijamatmarupam tamnauminarayana tirthamaryam|1|

yannamnahpathanam managapi yateronkaralaksadhikam
yanmurterapi pujanam hariharabrahmadipuja smrtam|
yatkaryam trividham samastajagatam sastrarthanirnayakam
srinarayanatirtha sadguruvaram tam naumi muktisriyai |2|

vedantarthavicaragamyadhisanavidhvastabhedasayam
nanatantrapadarthasam sayaghanadhvantarkatulyam gunaih|
nanade sadigantasantatayasah praptavakasam gurum
srinarayana tirthasadguruvaram tamnaumimuktisriyai |3|

bodhagadhasunirmalatimadhure yanmanasabdhau harih
kridatyujjhitadugdhasindhuranisam santyadidutijanaih|
bhaktijnaptiviraktisamjnamatulam kanyatrayam prapayah
srinarayanatirthasadguruvaram tamnaumimuktisriyai |4|

 1. AlOkayE rukmiNee – Kamboji/Adi
 2. Aalokya Sree Balakrishnam
 3. Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi
 4. Ehi Mudham Dehi – Yadhulukakamboji/Nalinakanti
 5. Jaya Jaya Swaamin Jaya Jaya – Naatai/Adi
 6. Gopala Meva Deivatham
 7. Govardhana Giridhara, Govinda
 8. Kshemam kuru Gopala , Santhatham mama
 9. Nanda nandana gOpAla
 10. pAhimAm pAhimAm – Ragam Bhupalam
 11. Rama Krishna Govindeti – Bhairavi
 12. SharaNam bhava karuNAm – Naatai

 

 

Advertisements