Parama Karunaya maam palaya

Slokam
Aneetam ´sikyabhAndastham dadhyannam gopabAlakaih |
bhuktvA vane caran krsnastvaghAsuramukham˙ yayau || 77 ||
aghAsuramukhAvis.tAh savatsA gopabAlakAh |
prAptamohApanutyartham˙ prArthayanto jagurharimk ||78 ||
paramakarunayA mAm˙ pAlaya tvAm˙ prapannam˙
nijaparijanakAmam˙ poorayAcintyakeerte |
niravadhikakrpAbdhe nirmalAnandamoorte
bhavajaladhinimaghnam˙ deenamuddhArayesA ||k 79 || 

Oh Krishna, You are the most compassionate lord. Your compassion is ocean-like. Please protect us. You are embodiment of pure bliss. Please rescue us from this grave danger.

sourAshTram – Adi

parama karuNAya mAm pAlaya bhakta manOradham pooraya|| paripandhigaNa miha vAraya bhava sAgara patitam tAraya ||
madhu kaiTabhAdi vijayAdara matsyakurma rupa sAdara
adhika dayAvalOkasundara aparimitAnanda sAgara ||
akhilAnDakOTi paripAlaka anavadya gOkula nAyaka
agha haraNa dushTa nivAraka ASritajana samuddhAraka ||
taraLa maNi makara kunDala tAnDava naTana kruta manDala
sarasa paripAlitAkhanDala sAdhu gOkula vara sthanDila ||
avani manDala bhAra khanDana ASritajana hrudaya manDana
dhruva vibhuti dAna vichakshaNa Siva nArAyaNa teerdha rakshaNa ||||
%d bloggers like this: