Guru mAtA guru pitA

Raag: Yaman (F)    ||     Talam: Ekam     ||     Composer: Eknath Maharaj     ||     Language: Marathi

guru mAtA guru pitA
guru amuchi kuladEvatA

Ghora padatha sankaTE
gururakshi mAghe pudhe

kAyA vAchA AaNI mana
gurucharaNI arpaNa

EkA janArdhanI sharaNa
guru Eka janArdana

%d bloggers like this: