Pibare Ramarasam

raagam: yamunaa kalyaaNi
65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: aadi

pallavi
pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

Charanam 1
dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

Charanam 2
janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

Charanam 3
paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

Charanam 4
shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam

%d bloggers like this: