Ashtapadhi 22 -Radha Vadana

Our Birmingham/Solihull, UK monthly Bhajanais involve the devotional, traditional bhakthi or Paddathi singing. Below notes for the same.  Link to all the Ashtapadhis

Radha vadana – Sung in Raga Madhyamavati

How to Sing – https://www.youtube.com/watch?v=0TA7I7uGPFk&index=12&list=PL2R7Ak-2R0jzo2ckfRFig1-EtzPirwit0

This Ashtapathi signifies auspiciousness and is sung on most such occassions.

Para 1
radha-vadana-vilokana-vikasita-vividha-vikaara-vibha…gam |
jala-nidhi miva vidhu-mandala-darshana-taralita-thunga-taragam ||1|| Krsnam

Para 2
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam
saa dadarsa guru-harsha-vasam vada-vadana managa-vika….sam || Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 3
haara mamalatara-tara murasi dadhatam parilambya viduram |
sphuatara-phena-kadamba-karambitam iva yamuna-jala-pu…ram ||2|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 4
syamala-mrudula-kalevara-mandalam adhigata-gaura-duku…lam |
nila-nalina miva peeta-paraga patala-bhara-valayita-mulam ||3|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 5
tarala-dhrug-añcala-chalana-manohara vadana-janita-rati-ra…gam |
sphua-kamalodara-khelita-khañjana yugam iva saradi tata…kam ||4|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 6
vadana-kamala-parishilana-milita mihira-sama-kundala-shobham |
smita-ruci-rucira-samulla-sita-adhara-pallava-kruta-rati-lobham ||5|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 7
shashi-kirana-cchuritodara-jaladhara-sundara-kusuma-sukesam |
timirodita-vidhu-mandala-nirmala malayaja-tilaka-nivesam ||6|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 8
vipula-pulaka-bhara-danturitam rati-keli-kalabhiradhiram… |
mani-gana-kirana-samuha-samujjvala-bhushana-subhaga-shariram ||7|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Para 9
sri-jayadeva-bhanita-vibhava-dvigunikta-bhushana-bharam |
pranamata hrudi vinidhaya harim ruchi ram suktruto-daya-saram ||8|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Jayadeva Ashtapadhi

Sing the Pundareekams, preceding Shlokams and Ashtapadhis. Where Purna Ashtapadhi is not done, choose any Ashtapadhi and the 22nd Ashtapadhi as this is the Kalyana song. 

Ashtapadhis compiled so far

Guru Keerthanam
For Saturday Bhajans, Keerthanams and Namaavalis on Bodhendral, Sridhara Ayyavaal, Marudanallur Sadguru Swamigal must be sung. We also sing songs composed by Thyagaraja, Purandara Dasa, Gopalakrishna Bharati and even Abhangs . Click here to get the entire list

We perform a Sampradaya Bhajanai every Saturday in Solihull, UK. Following is the list of Gurus and the Songs that we sing. There are many many more, but the below is a concise list (Click on the links to get the Lyrics)

Click here for the Narayana Theertha Tharangini
Slokams : Yadangri Pangeruha…..
Yennaamna Pattanam …..

Song : (Each Saturday One Tharangini & one Naamaavali)

Saranam Bhava Karunaa nidhi (Sourashtram)
Mangalaalaya Maamava Deva (Ketharagowlai)
Parana Jarybata Maam Paalaya (Sourashtram)
Jaya Jaya Gokula Baala (Kurunchi)
Ehimudam Dehi Sri Krishna Krishna (Reethigowlai)
Krishnam Kalaya Sakhi Sundaram (Mukhari)