Ashtapadhi 5 – Sancharad adhara

Viharati vane Radha Sadharana-pranayeharau
vigalita-nijotkarsa dirsya vasena gatanyatah |
kvacid api lata-kunje gunjan-madhu-vrata-mandali
mukhara-sikhare leena dinapyuva charahah sakhim ||

Sancharad-adhara-sudha-madhura-dhvani, mukharita-mohana-vamsam |
chalita-drganchala-chancala-mauli, kapola-vilola-vatamsam, Radhe |
raase haririha vihita-vilasam, smarati mano mama krta-parihasam, Raase ||dhruva-padaṃ||1||

chandraka-charu-mayoora-sikhandaka,mandala-valayita-kesam |
prachura-purandara-dhanur-anuranjita, medura-mudira-suvesam ||2|| raase haririha

gopa-kadamba-nitambavati mukha, chumbana-lambhita-lobham |
bandhujīva-madhuraadhara-pallavam, ullasita-smita-śobham ||3|| raase haririha

vipula-pulaka-bhuja-pallava valayita, ballava-yuvati-sahasram |
kara-charaṇorasi maṇi-gaṇa-bhūṣaṇa, kiraṇa-vibhinna-tameesram ||4|| raase haririha

jalada-paṭala-calad-indu-vinindaka, chandana-tilaka-lalāṭam |
pīna-payodhara-parisara-mardana, nirdaya-hṛdaya-kapaaṭam ||5|| raase haririha

maṇi-maya-makara-manohara-kundala, mandita-gandam udaaram |
pīta-vasanam anugata-muni-manuja-surāsura-vara-parivaaram ||6|| raase haririha

visada-kadamba-tale militaṃ kali, kaluṣa-bhayam samayantam |
maam api kim api tarala-tarangad, ananga-drsa manasa ramayantam ||7|| raase haririha

srī-jayadeva-bhanitam atisundara, mohana-madhu-ripu-roopam |
hari-charana-smaranam prati samprati, punyavataam anuroopam ||8|| raase haririha

Advertisements