Vadhasiyathi kinchidhapi

athrAnthare masruNa rOshavasaad haseema,

niswAsa nissahamukhIm sumukhIm upEthya,

savreedam eekshitha sakhI vadhanaam dhinAnthE

saananda gadgadhapadham hari: ithyuvAcha

Ashtapadhi 19

vadhasiyathi kinchidhapi dhantharuchi kowmudhi,

harathu dhara thimiram athikhOram,

spurathadhara seethavE, thava vadhana chandramA,

rOchayathu lOchana chakOram

PriyE chArusheelE PriyE chArusheelE,

Munja mayi maanam anidhAnam

Sapadhi madhanaanalO dhahathi mama mAnasam

DEhi mukha kamalamadhupaanam   || Dhruvapadam

sathyamE vaasiyadhi sudhathi mayi kOpinee

dEhi khara nakhara sara ghaatham

ghadayabuja bhandanam janayaradha khaNdanam

yEnavA bhavathi sukha jAtham

thwamasi mama jeevanam thwamasi mama bhooshaNam

thwamasi mama bhava jaladhi rathnam

bhavathu bhavateeha mayi sathathamanurOdhini

thathra mama hrudayam athi yathnam

neela naLinAbamapi thanvi thava lOchanam

dhaarayathi kOkanadha roopam

kusumasarabhANa bhAvena yadhi ranjayasi

krishNamidham Ethadh anuroopam

spurathu kucha kumbayOr uparimaNi manjari , ranjayathu thava hrudaya dEsam

rasathu rasanAbi thava, ghana jaghana maNdalE

gOshayathu manmadha nidEsam

sthalakamala bhanjanam mama hrudaya ranjanam

janitha rathi ranga parabhAgam

baNama sruNavANi karavaaNi charaNadhvayam

sarasa sadhalakthaka sarAgam

smaragaraLa khaNdanam mamasirasi maNdanam

dEhipadha pallavam udhAram

jwalathi mayidhAruNO madhana kadhanAnalO

harathu thadhupAhitha vikaaram

ithi chadula chAdupadu chArumura vairiNO

rAdhikAm athivachana jAtham

jayathu padmAvathi ramaNa jayadEva kavi, bharathi paNithamithi geetham

PriyE chArusheelE PriyE chArusheelE,

Munja mayi maanam anidhAnam

Sapadhi madhanaanalO dhahathi mama mAnasam

DEhi mukha kamalamadhupaanam

Advertisements