Vadhasiyathi kinchidhapi

athrAnthare masruNa rOshavasaad haseema,
niswAsa nissahamukhIm sumukhIm upEthya,
savreedam eekshitha sakhI vadhanaam dhinAnthE
saananda gadgadhapadham hari: ithyuvAcha

Ashtapadhi 19

vadhasiyathi kinchidhapi dhantharuchi kowmudhi,
harathu dhara thimiram athikhOram,
spurathadhara seethavE, thava vadhana chandramA,
rOchayathu lOchana chakOram

PriyE chArusheelE PriyE chArusheelE,
Munja mayi maanam anidhAnam
Sapadhi madhanaanalO dhahathi mama mAnasam
DEhi mukha kamalamadhupaanam   || Dhruvapadam

sathyamE vaasiyadhi sudhathi mayi kOpinee
dEhi khara nakhara sara ghaatham
ghadayabuja bhandanam janayaradha khaNdanam
yEnavA bhavathi sukha jAtham

thwamasi mama jeevanam thwamasi mama bhooshaNam
thwamasi mama bhava jaladhi rathnam
bhavathu bhavateeha mayi sathathamanurOdhini
thathra mama hrudayam athi yathnam

neela naLinAbamapi thanvi thava lOchanam
dhaarayathi kOkanadha roopam
kusumasarabhANa bhAvena yadhi ranjayasi
krishNamidham Ethadh anuroopam

spurathu kucha kumbayOr uparimaNi manjari , ranjayathu thava hrudaya dEsam
rasathu rasanAbi, thava ghana jaghana maNdalE
gOshayathu manmadha nidEsam

sthalakamala bhanjanam mama hrudaya ranjanam
janitha rathi ranga parabhAgam
baNama sruNavANi karavaaNi charaNadhvayam
sarasa sadhalakthaka sarAgam

smaragaraLa khaNdanam mamasirasi maNdanam
dEhipadha pallavam udhAram
jwalathi mayidhAruNO madhana kadhanAnalO
harathu thadhupAhitha vikaaram

ithi chadula chAdupadu chArumura vairiNO
rAdhikAm athivachana jAtham
jayathu padmAvathi ramaNa jayadEva kavi, bharathi paNithamithi geetham

PriyE chArusheelE PriyE chArusheelE,
Munja mayi maanam anidhAnam
Sapadhi madhanaanalO dhahathi mama mAnasam
DEhi mukha kamalamadhupaanam

Advertisements