Pashyathi Dishi Dishi – 12th Ashtapadhi

Shlokam
atha taam gantum asaktaam, chiram anuraktaam latha-grhe drishtvaa |
tacharitam govinde manasija-mande sakhee praaha ||

 

pashyati dishi dishi rahasi bhavantam |
tvad-adhara-madhura-madhuni pibantam ||1||
naatha hare, Jagannatha Hare, seedati radha vaasa-gruhe ||dhruvapadam ||

tvad-abhisarana, rabhasena valanti |
patati padaani, kiyanti chalanti ||2||

vihita-vishada-bisa, kisalaya-valaya |
jeevati param iha, tava rati-kalaya ||3||

muhur avalokita, mandana-leela |
madhu-ripuraham iti, bhaavana-seela ||4||

tvaritam upaiti na katham abhisaaram |
haririti vadati sakheem anuvaaram ||5||

slisyati chumbati, jala-dhara-kalpam |
harirupagata iti, timiram analpam ||6||

bhavati vilambini, vigalita-lajja |
vilapati roditi, vaasaka-sajjaa ||7||

sree-jayadeva-kaver idam uditam |
rasika-janam tanutaam atimuditam ||8||

Advertisements