Ashtapathi 3

Lalitha Lavanga Lata

Raga: Vasantha ; Adi Tala

vasante vasanti kusuma sukumaraihi avayavaihi
bhramanti kantare bahu vihita krishna krishnanusaraam |
amandam kandarpa jvara janita chintakulataya
valad badham radha sarasam idam uche saha chari

lalita lavanga lata parisilana komala malaya samire |
madhukara nikara karambita kokila kujitha kuñja kutire ||1||

viharati haririha sarasa vasante nrityati yuvati janena samam sakhi, virahi janasya durante Radhe (viharati haririha) ||dhruvapada||

unmada madana manoratha pathika vadhu jana janita vilape |
ali kula sankula kusuma samuha nirakula bakula kalaape, Radhe viharati haririha ||2||

mriga mada saurabha, rabhasa vashavada nava dala maala tamale |
yuva jana hrudaya vidarana manasija, nakha ruci kinshuka jaale, Radhe viharati haririha ||3||

madana mahipati kanaka dandaruci, kesara kusuma vikaase |
milita shili mukha paatala patala,kruta smara toona vilase, Radhe viharati haririha ||4||

vigalita lajjita jagad avalokana taruna karuna kruta haase |
virahi nikruntana kunta mukhakruti, ketaki danturi taase taase, Radhe viharati haririha ||5||

madhavika parimala milithe, nava malyakaadhi sugandhau |
muni mana saamapi mohana karini, tarunakaarana bandhau, Radhe viharati haririha ||6||

sphuradati mukta lata pari rambhana, mukulita pulakita chute |
vrundavana vipine parisara, parigata yamuna jala pute, Radhe viharati haririha ||7||

sri jayadeva bhanitam idam udayati, hari charana smruti saram |
sarasa vasanta samaya vana varnanam, anugata madana vikaaram, Radhe viharati haririha vasante
nrityati yuvati janena samam sakhi, virahi janasya durante Radhe viharati haririha ||8||
Shloka

Daravi dalita malli, valli chamchat paraaga
prakatitha pata vaasahi, vasayan kanana |
iha hi, dahati chetaka, ketaki gandha bandhuhu
prasarad, asama baana praanavadu , gandhavahanaana||9||

unmelan, madhu gandha lubdha madhupam vyaadhuta chutaankura
krida kokila kaakali kalakalahi, udgeerena karna jvaraaha |
niyante pathikaihi, katham katham api, dhyaana….vadhanakshana
praapta praana, sama samagama, raso llasai, ami vaasara ||10||

Advertisements