Mamiyam Chalitha – Ashtapadhi 7

kamsaarirapi samsaara vaasanaabandha shrunkhalaam |
raadhaamaadhaaya hrudaye tatyaaja vrajasundareeh || 1 ||

itastatastaam anusrutya raadhikaam
anangabaaNavraNa khinna maanasah |
krutaanutaapah sa kalinda nandineetaTaanta
kunje vishasaada maadhavah || 2 ||

Maamiyam chalitaa vilokya vrutam vadhoo nichayena – Ashtapadhi 7
maamiyam chalitaa vilokya vrutam vadhoo nichayena
saaparaadhatayaa mayaapi vaarita atibhayena ||
harihari hataadaratayaa gataa saa kupiteva || 1 ||

kim karishyati kim vadishyati saa chiram viraheNa |
kim dhanena janena kim mama jeevitena gruheNa || 2 ||

chintayaami tadaananam kuTilabhru kopabhareNa |
shoNamadmam ivopari bhramataakulam bhramareNa || 3 ||

taam aham hrudi samgataam anisham bhrusham ramayaami |
kim vanenusaraami taamiha kim vruthaa vilapaami || 4 ||

tanvi khinnamasooyayaa hrudayam tavaakalayaami |
tanna vedmi kuto gataasi na tena tenunayaami || 5 ||

drushyase purato gataagatameva me vidadhaasi |
kim pureva sasambhramam parirambhaNam na dadaasi || 6 ||

kshamyataamaparam kadaapi tavedrusham na karomi |
dehi sundari darshanam mama manmathena dunomi || 7 ||

varNitam jayadevakena hareridam pravaNena |
kindu bilva samudra sambhava rohiNee ramaNena || 8 ||
~~~~~~~~~~~~~~~~

Shlokam

hrudi bisalataahaaro naayam bhujangamanaayakah
kuvalayadalashreNee kaNThe na saa garaladyutih |
malayajarajo nedam bhasma priyaarahite mayi
prahara na harabhraantyaananga krudhaa kimu dhaavasi || 3 ||
paaNou maa kuru chootasaayakamamum maa chaapamaaropaya
kreeDaa nirjita vishva moorChita jana aaghaatena kim pourusham |
tasyaa eva mrugeedrusho manasija prenkhatkaTaakshaashuga
shreNeejarjaritam manaagapi mano naadyaapi samdhukshate || 4 ||
bhroopallavo dhanurapaanga tarangitaani
guNah shravaNapaalirati smareNa |
tasyaam ananga jaya jangama devataayaam
astraaNi nirjita jaganti kim arpitaani || 5 ||

bhroochaape nihitah: kaTaakshavishikho nirmaatu marmavyathaam
kuTilah karotu kabareebhaaropi maarodyamam |
moham taavadayam cha tanvi tanutaam bimbaadharo raagavaan
sadvrutta: stanamaNDalam tava katham praaNairmama kreeDati || 6 ||
taani sparsha sukhaani te cha taralaah snigdhaa drUshorvibhramaas
tadvaktraambuja sourabham sa cha sudhaasyandee giraam vakrimaa |
saa bimbaadhara maadhureeti vishayaasange~pi chenmaanasam
tasyaam lagnasamaadhi hanta virahavyaadhih katham vardhate || 7 ||
tiryakkaNTha vilola mouli taralottam sasya vamshoccharadgeetisthaana
krutaavadhaana lalanaa lakshairna samlakshitaah |
sammugdhe madhusoodanasya madhure raadhaamukhendou sudhaasaare
kandalitaashchiram dadhatu vah kshemam kaTaakshormayah || 8 ||
|| iti truteeya sargah ||

 

Advertisements