Ashtapadhi 15 – Samudhita

Ashtapadi -15 (alankaara varnnanam) Ragam : Saaveri / adi

Shlokam – Viraha paandu muraari mukhaambuja
dhyuthi : (r)ayam thirayannapi vedhanaam
vidhuratheeva thanothi manobhuva:
su hrudhaye hrudhaye madhana vyathaam

1. Samu dhitha madha ney rama nee vadha ney
chum bana chali thaa dha rey hayey sakhi
mruga madha thila kam likha thisa pula kam
mruga miva raja nee ka rey gopaa la
rama they yamu naa puli na va ney
vijayi muraa ri (r) adhu naa 

2. Ghana chaya ruchi rey racha yathi chiku rey
thara litha tharu naa naney hayey sakhi
kura vaka kusu mam chapa laa suSha mam
rathipathi mruga kaa naney gopaa la

3. Ghata yathi sugha ney kucha yuga gaga ney
mruga madha ruchi roo shithey hayey sakhi
maNi sara mama lam thaa raka pata lam
nakha padha saShi boo SHithey gopaa la

4. Jitha bisa shaka ley mrudhu Buja yuga ley
kara thala nalinee dhaley hayey sakhi
mara katha
vala yam maDhu kara nicha yam
vitha rathi hima shee thaley gopaa la

5. Rathi gruha jaGha ney vipu laa paGha ney
mana sija kana kaa saney hayey sakhi
mani maya rasha nam tho rana hasa nam
viki rathi krutha vaa saney gopaa la

6. Chara Na ki sala yey kama laa nila yey
nakha mani gaNa poo jithey hayey sakhi
bahi rapa vara Nam yaa vaka bhara Nam
jana yathi hrudhi yo jithey gopaa la

7. Dhyaa yathi sudru sham kaa mapi suBru sham
Khala hala dhara so dharey hayey sakhi
kima fala mava sam chira miha vira sam
vadha sakhi viTa po dharey gopaa la

8. Iha rasa bhaNa ney krutha hari guNa ney
madhu ripu padha se va key hayey sakhi
kali yuga chari tham nava sathu dhuri tham
kavi nrupa jaya de va key gopaa la

%d bloggers like this: