Ashtapadhi 18 – Harirabhi

Ashtapadi -18 (sakhee shaanti bodhanam) Ragam : yadhukulakambhoji / Adi /triputa

Thaam adha manmadha khinnaam
rathi rasa bhi nnaam vishaada sampannaam
anu chinthitha hari charithaam
kalahaantharithaam uvaacha rahasi sakhee

1. Hari rabhi sara thi vahathi madhu pava ney
kimaparam adhika sukham sakhee bhava ney
maadhavey maakuru maanini maanam ayey sakhi maadhavey

2. Thaala phalaadhapi gurum athi sara sham
kimu vipha lee kuru shey kucha kala sham 

3. Kathi na kadhitham idham anu padham achi ram
maa pari hara harim athi shaya ruchi ram

4. Kimithi vishee dhasi ro dhishi vika laa
viha sathi yuva thi sabhaa thava saka laa

5. Mrudhu nali nee dhala sheethala shaya ney
harim ava lo kaya sapha laya naya ney

6. Jana yasi manasi kimithi guru ke tham
srunu mama suva chanam ani hitha bhe dham

7. Hari rupa yaa dhu vadhathu bahu madhu ram
kimithi karoshi hrudayam athi vidhu ram

8. Sree jaya deva bhanitham athi lali tham
sukha yathu rasika janam hari chari tham

Snigdhey yath purushaa si yath pranamathi sthabdhaa si yadraagini
dwesha sthaasi yadhunmukhey vimukathaam yaathaa si tasmin priyey 
thadyuktham vipareetha kaarini thava sreekanda charchaa visham
sheethaamshu sthapano himam huthavaha: kreedaamudho yaathanaa:
Andhar mohana mouli ghoornnan amilan mandhaara visram sanasthabdhaa
karshana dhrishti harshana mahaa mantra kurangeedrushaam
drupya ddhaanava dhooyamaana divisha ddhurvaara dukkhaa padhaam
bramsha: kamsaripo: samarpayathu va: shreyaamsi vamsheerava:
ithi sree geetha govindey sringaara maha kaavyey sree krishna daasa jayadeva
kruthou kalahaantaraithaa varnaney mugdha mukundho naama navama sarga:

Namavali

Bhansi dhara kanhaiyya ghana shyama sundara

%d