Ashtapadhi 20 – Virachita

Suchiram anu nayena preena yithvaa mrugaaksheem 
gathavathi krutha veshey keshavey kunja shayyaam
rachitha ruchira bhooshaam drushti moshey pradoshey
spurathi nira vasaadhaam kaapi raadhaam jagaadha

virachita-chaatu-vachana-rachanam, charane rachita-pranipaatam |
samprati manjula-vanjula-simani, keli-sayanam anuyatam ||1|| Radhe

mugdhe madhu-madanam, Hey Radhe, anugatam anusara radhike ||dhruvapadaṃ||

ghana-jaghana-stana-baara-bhare, dara-manthara-charana-vihaaram |
mukharita-mani-manjiram upaihi, vidhehi maraala-vikaaram ||2|| Radhe

srnu ramaṇīyataram taruni-jana-mohana-madhupa-viraavam |
kusuma-saraasana-saasana-bandini, pika-nikare bhaja bhaavam ||3|| Radhe

anila-tarala-kisalaya-nikarena, karena lata-nikurambam |
preranam iva karabhoru karoti, gatim prati munca vilambam ||4|| Radhe

sphuritam ananga-taranga-vasaadiva, soochita-hari-parirambham |
prccha manohara-haara-vimala,jala-dhaaram amum kuca-kumbham ||5|| Radhe

adhigatam akhila-sakhi bhiridam, tava vapurapi rati-rana-sajjam |
chandi rasita-rasana-rava-dindimam, abhisara sarasam alajjam ||6|| Radhe

smara-sara-subhaga-nakhena sakhim, avalambya karena salilam |
chala valaya-kvanitair avabodhaya, harim api nija-gati-seelam ||7|| Radhe

sri-jayadeva-bhanitam adharikrta-haram udasita-vaamam |
hari-vinihita-manasaam adhitisthatu kantha-tatim aviraamam ||8|| Radhe

Slokam
Saa maam dhrakshyathi vakshyathi smarakadhaam
prathyangam aalinganai:
preethim yaasyathi ram syathey sakhee!
samaagathyethi chinthaa kula:
sa thwaam pashyathi vey pathey pulaka
yathi aanandhathi swidhyathi
prathyul gachathi moorchathi sthirathama:
punjey nikunjey priya:
Akshnor- nnikshi padhanjanam shravanayo:
thaapimcha guchchaa valeem
moordhni shyaama saroja daama kuchayo:
kasthoori kaa pathrakam
dhoorthaanaam abhisaara saahasa- kruthaam
vishwang ni kunjey sakhee
dhwaantham neela nichola chaaru sudhrushaam
prathyamgam aalingathi
Kaashmeera goura va pushaam abhisaarikaanaam
aabaddha rekham abhitho ruchi manjareebhi:
ethattha- maala dhala neela thamam thamishram
thal prema hema nikasho palathaam thanothi
…………………………………………………………………………………………………….
Nanda kishoraa navaneeta chora
……………………………………………………………………………………………………..
Krishna krishna yadhu vara krishna

%d bloggers like this: