Ashtapadhi 22

Radha vadana – Sung in Raga Madhyamavati

How to Sing – https://www.youtube.com/watch?v=0TA7I7uGPFk&index=12&list=PL2R7Ak-2R0jzo2ckfRFig1-EtzPirwit0 

This Ashtapathi signifies auspiciousness and is sung on most such occassions.

sA sasAdhvasa sAnandam gOvindE lOla lOchana
SinjAna manju manjeeram pravivESa nivESanam ||

Para 1
radha-vadana-vilokana-vikasita-vividha-vikaara-vibhan…gam |
jala-nidhi miva vidhu-mandala-darshana-taralita-thunga-tarangam ||1|| Krsnam

Para 2
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam
saa dadarsa guru-harsha-vasam vada-vadana mananga-vikAsam || Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 3
hAram amalatara-tAram urasi dadhatham parilambya vidUram |
sphutatara-phEna-kadhamba-karambitham, iva yamunA-jala-pUram ||2|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 4
shyAmala-mrudula-kalEvara-mandalam, adhigata-gaura-dukUlam |
neela-nalinam iva peeta-parAga, patala-bhara-valayita-mUlam ||3|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 5
tarala-dhrug-añchala-chalana-manOhara, vadana-janita-rati-rAgam |
sphuta-kamalodara-khElita-khañjana, yugam iva saradi tatAkam ||4|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 6
vadana-kamala-parishilana-milita mihira-sama-kundala-shObham |
smita-ruchi-ruchira-samulla-sita-adhara, pallava-kruta-rati-lObham ||5|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 7
shashi-kirana-cchuritodara-jaladhara, sundara-kusuma-sukesam |
timirodita-vidhu-mandala-nirmala, malayaja-tilaka-nivesam ||6|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 8
vipula-pulaka-bhara-danturitam rati, keli-kalabhiradheeram… |
mani-gana-kirana-samuha-samujjvala, bhushana-subhaga-shariram ||7|| Krsnam
harim saa dadarsa | Krsnam

Para 9
sri-jayadeva-bhanita-vibhava, dvigunikta-bhushana-bharam |
pranamata hrudi vinidhaya harim, ruchiram sukruto-daya-sAram ||8|| Krsnam
harim eka-rasam chiram abhilashita-vilaaasam | Krsnam

Athikramyaa paangam shravana padha paryantha gamana, prayaa seney vaaksahno: tharala thara bhaavam gamithayo:

idhaaneem raadhaaya: priyathama samaa loka samayey, papaatha swethaambu prasara iva harsha ashru nikara:

Bhajanthyaa: thalpaantham kritha kapata khandoothi vihithasmithey, yaathey gehaath bahirapi hithaalee pari janey

priyaasyam pashyanthaa: smara shara samaa kootha suba gam, salajjaa lajjaapi vygama diva dhooram mruga dhrusha:

Jaya sree vinyasthai: mahitha iva mandhaara kusu mai:, swayam sindhoorena dwiparanam udhaa mudhritha iva 

hhujaa peeda kreedaa hatha kuvalayaa peeta karina:, prakeernaa srig bindhu: jayathi bhujadhando murajitha:

ithi sree geetha govindey sringaara maha kaavyey sree krishna daasa

jayadeva kruthou Saanandha Govindho naama ekaadasha sarga:

 jaya radha ramana jaya radha ramana

Jayadeva jaganatha jaya radha ramana

Madhura muralidhara Jaya radha ramana

Mandasmitha vadana/sundara jaya radha ramana

nanda kumara jaya radha ramana

navaneetha chora jaya radha ramana

Govinda giridhara jaya radha ramana

Gopala sreenatha jaya radha ramana

jaya radha ramana…

Radha ramana……

%d bloggers like this: