Ashtapadhi 23

Shloka

gatavati sakhi-brinde,mandatra-päbhara-nirbhara-
smara-paravashä-küta, sphutita-smita-snapitä-dharam |
sarasa-mänasam dristvä, rädhäm muhu:, nava-pallava-
prasava-shayane, nikship täkshim, uväca hari: priyäm… ||

Kisalayashayana – Nadhanamakriya Ragam

kisalaya shayana-tale kuru kamini charana-nalina-vinivesham |
tava pada-pallava-vairi-parabhavam idam anubhavatu suvesham ||1||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

kara-kamalena karomi carana maham, agamitasi viduram |
kshanam upakuru shayanopari mam iva, nupuram anugati-shuram Radhe Radhe  ||2||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

vadana-sudha-nidhi-galitham amrutha miva, racaya vacanam anukulam |
viraham vipanayami payodhara, rodhakam urasi dukulam Radhe Radhe  ||3||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

priya-parirambhana-rabhasa-valita miva, pulakitam atiduravapam |
madhurasi kucha-kalasha viniveshaya, shoshaya manasija-tapam Radhe Radhe ||4||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

adhara-sudha-rasam upanaya bhamini, jivaya mrutam iva dasam |
tvayi vinihita-manasa virahanala,dagdha-vapusham avilasam Radhe Radhe ||5||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

shashi-mukhi mukharaya mani-rashana-gunam, anuguna-kantha-ninadam |
sruthi-yugale pika-ruta-vikale, mama shamaya chirad avasadam Radhe Radhe ||6||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

mamapi viphala-rusha vikali-krutam, avalokitum adhunedam |
Milati lajjita vimanayanam tava, virama visruja rati-khedam Radhe Radhe  ||7||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

sri-jayadeva-bhanitam idam anupada, nigadita-madhu-ripu-modam |
janayatu rasika-janeshu manorama, rati-rasa-bhava-vinodam Radhe Radhe  ||8||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anusara Radhe Radhe Radhe ||dhruva|| 

 pratyüha-pulakän kurena, nibila-shleshe-nimeshena ca

kridä-küta-vilokane, adhara-sudhä-päne?, kathä-narmabhi: |
änandädhi-gamena-manmatha-kalä-yuddhe’pi, yasminn abhuth
udbhüta sa tayor babhüva, suratä-rambha: priyam bhävuka: ||9||

dorbhyäm samyamita:, payodhara-bharenä, pidita: pänijai:
äviddho dashanai: kshatäadhara-puta:, shronitate-nähata: |
Hastenä navita:, kaci’m adhara-sudha-svaandena, sam-mohita:
känta: kämapi triptim äpa tad aho, kämasya vämä gati: ||10||

märänke rati-keli, sankula-ranä-rambhe, tayä sähasath-
präyaàm, känta-jayäya kancid upari, prärambhi yat-sambhramät |
nishpandhä jaghana-sthali, shithilitä, dor-vallir utkampitam

tasyä: pätala-päni jänki muro, nidrä-käshäye drishau
nirdhauto adhara-shoni mä, vilulita-srasta-srajo mürdha-ja: |
känci-däma dara-shlathäm cala-miti, prätar nikhätair drisho
yebhi: käma sharai:, tad-adbhutam abhüt, tatyur mana: kilitham ||12||

vyälola: kesha-päsha staralita malakai:, sveda-loolau kapolau
dastaa bimbädhara-shri:, kuca-kalasha-ruchä, häritä hära-yasti: |
känci-känchit-gätashäm, stana-jaghana-padam, päninä cchadya sadya:
pashyanti satrapäm män, tad api vilulitä, sragdha-reeyam dhinoti ||13||

éshan-milita-dristi mugdha-hasitam, shét-kära-dhärä-vashäth
avyaktä-kula-keli-käku-vikasad-dantämshu-dhautä-dharam |
swasho-taptha-payodharoo pari, parish-vangii kuraìgi-drisho
harshotkarsha, vimukta-nissaha-tanor dhanyo dhayat-yänanam ||14||

%d bloggers like this: