Ashtapadhi 23

Shloka

gatavati sakhi-brinde,mandatra-päbhara-nirbhara-
smara-paravashä-küta, sphutita-smita-snapitä-dharam |
sarasa-mänasam dristvä, rädhäm muhu:, nava-pallava-
prasava-shayane, nikship täkshim, uväca hari: priyäm… ||

Kisalayashayana – Nadhanamakriya Ragam

kisalaya shayana-tale kuru kAmini charana-nalina-vinivesham |
tava pada-pallava-vairi-parabhavam idam anubhavatu suvesham ||1||

kshanam adhunA nArAyanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

kara-kamalEna karomi carana maham(radhe), Agamitasi viduram (radhe) |
kshanam upakuru shayanOpari mAm iva, nupuram anugati-shooram (radhe)  ||2||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

vadana-sudhA-nidhi-galitham amrutham iva, racaya vacanam anukulam(radhe)|     viraham vivaaha panayAmi payOdhara, rodhakam urasi dukulam Radhe ||3||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

priya-parirambhana-rabhasa-valita miva, pulakitam atiduravApam(radhe)|   madhurasi kucha-kalasham viniveshaya, shOshaya manasija-tApam Radhe Radhe ||4||

kshana madhuna Narayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

adhara-sudhA-rasam upanaya bhAmini, jivaya mrutam iva dAsam (radhe)|        tvayi vinihita-manasam virahAnala, dagdha-vapusham avilAsam (radhe) ||5||

kshanam adhuna nArayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

shashi-mukhi mukharaya mani-rasanA-gunam, anuguna-kanta ninAdham (radhe)|   sruthi-yugalE pika-ruta-vikalE mama (radhe) shamaya chirad avasAdham Radhe ||6||

kshanam adhuna nArayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

mamapi viphala-rushA vikali-krutam, avalokitum adhunedam (radhe) |
milati lajjitam ima-nayanam tava, virama visruja rati-khedam Radhe Radhe  ||7||

kshanam adhuna nArayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva||

sri-jayadeva-bhanitam idam anupada, nigadita-madhu-ripu-modam (radhe) |
janayatu rasika-janeshu manOrama, rati-rasa-bhAva-vinOdam Radhe Radhe  ||8||

kshanam adhuna nArayanam, anugatam anubhaja Radhe Radhe Radhe ||dhruva|| 

 pratyüha-pulakän kurena, nibila-shleshe-nimeshena ca

kridä-küta-vilokane, adhara-sudhä-päne?, kathä-narmabhi: |
änandädhi-gamena-manmatha-kalä-yuddhe’pi, yasminn abhuth
udbhüta sa tayor babhüva, suratä-rambha: priyam bhävuka: ||9||

dorbhyäm samyamita:, payodhara-bharenä, pidita: pänijai:
äviddho dashanai: kshatäadhara-puta:, shronitate-nähata: |
Hastenä navita:, kaci’m adhara-sudha-svaandena, sam-mohita:
känta: kämapi triptim äpa tad aho, kämasya vämä gati: ||10||

märänke rati-keli, sankula-ranä-rambhe, tayä sähasath-
präyaàm, känta-jayäya kancid upari, prärambhi yat-sambhramät |
nishpandhä jaghana-sthali, shithilitä, dor-vallir utkampitam

tasyä: pätala-päni jänki muro, nidrä-käshäye drishau
nirdhauto adhara-shoni mä, vilulita-srasta-srajo mürdha-ja: |
känci-däma dara-shlathäm cala-miti, prätar nikhätair drisho
yebhi: käma sharai:, tad-adbhutam abhüt, tatyur mana: kilitham ||12||

vyälola: kesha-päsha staralita malakai:, sveda-loolau kapolau
dastaa bimbädhara-shri:, kuca-kalasha-ruchä, häritä hära-yasti: |
känci-känchit-gätashäm, stana-jaghana-padam, päninä cchadya sadya:
pashyanti satrapäm män, tad api vilulitä, sragdha-reeyam dhinoti ||13||

éshan-milita-dristi mugdha-hasitam, shét-kära-dhärä-vashäth
avyaktä-kula-keli-käku-vikasad-dantämshu-dhautä-dharam |
swasho-taptha-payodharoo pari, parish-vangii kuraìgi-drisho
harshotkarsha, vimukta-nissaha-tanor dhanyo dhayat-yänanam ||14|| 

%d bloggers like this: