Ashtapadhi 24 – Kuruyadu

Ashtapadi -24 (anyonya anurraga soochaka alankaaram) Shurutti / Behag / Adi

Adha kaantham rathisraantham abhimandana vaanchaya
jagaadha maadhavam raadha mugdhaa swaadheena barthrukaa

1. Kuru yadhu nandhana chandana shishi ra
tharEna karEna pa yo dha rEy
mruga madha pathrakam athra manO bhava
mangala kalasha sa hO dha rEy
nijagaadha saa yadhu nandaney kreedathi hrudayaa nandaney
nanda nandaney bhaktha chandaney 

2. Ali kula bhan janam anjana kam rathi
naa yaka saa yaka
mO cha ney
thwadh adhara chumbana lambitha kajjalam
ujwala ya priya lO cha ney

3. Nayana kuranga tharanga vikaasa
niraasa karey shruthi man Da lEy

manasija paasha vilaasa dharey subha
gey vini vEshaya kun Da lEy

4. Brama racha yam racha yantham upari ruchi
ram su chi ram mama sam mu khEy
jitha kama ley vima lEy pari karmmya
narmma janakam ala kam mu khEy

5. Mruga madha rasa vali tham lali tham kuru
thilaka malika raja nee ka rEy
vihi tha kalanka kalam kama laa nana
vishrami tha shrama shee ka rEy

6. ghana ruchi rEy chi ku rEy kuru maa nadha
maanasa ja dhwaja chaa ma rEy
rathi gali thEy lali thEy kusu maani
shikhanDi shikhanDaka Daa ma rEy

7. Sarasa ghaney ja ganey mama shambara
dhaarana vaarana kan dha rey
mani rasha naa vasa naa bhara naani
subhaashaya vaasaya sun da rey

8. Sree jaya deva ruchira vacha ney hruda
yam sada yam kuru manda ney

hari chara na smara naamrutha nirmitha
kalikalu sha jwara khan da ney
nijagaadha saa yadhunandaney kreedathi hrudayaa nandaney
nanda nandaney bhaktha chandaney nijagaadhasa

Rachaya kuchayo: pathram chithram kurushwa kapolayo:
ghataya jaghaney kaanjee manja srajam kabaree barey
kalaya valaya sreneem paanau padhey kuru noopurau
ithi nigadhitha: preetha: peethaambaro api thadhaa karoth
Paryangeekrutha naaga naayaka phanaa shreni manheenaam ganey
samkraantha prathibimba samvalanayaa bibra dhwibhu: prakriyaam
paadhaam boruha dhaari vaaridhi suthaam akshanaam
didrikshu shathai:
kaaya vyooham ivaacharan upachithee bhootho hari: paathu na:
Thwaam apraapya mayi swayamvara paraam ksheerodha theero dharey
shangey sundari kaalakootam api bath mandho mrudaanee pathi:
ittham poorva-kathaabhir-anya-manaso vikshipya vakshonchalam
raadhaayaa: sthana korakopari milannethro hari: paathu na:
Yal gaandharva kalaasu kaushalam anu dhyaanam cha yadh vaishnavam
yal shringaara viveka tatwamapi yal kaavyeshu leelaayitham
thal sarvam jayadeva panditha kavey: krishnai kathaan aathmana:
saanandhaa: parishodha yanthu sudhiya: sree geetha govindatha:
Yannithyai: vachanair virinji girijaa praanesha mukhyai: muhu:
naanaa kaara vichaara saara chathurai: naadhyaapi: nischeeyathey
tat bhavyai: jayadeva kaavya ghatithai: sathsookthi samshodhithai:
aadhyam vasthu chakaasthu chethasi param saarasya seemaajushaam
Saadhwee maadhweeka chinthaa na bhavathi bhavatha: sharkarey karkashaasi:
dhraakshey: dhrakshyanthi ke twaam amrutha
mrutha masi khseera neeram rasasthey
maakandha: krandha kaanthaadhara dharanithalam
gachcha yachchanthi bhaavam
yaavath shringaara saaraswatham iha jayadevasya vishwagwa chaamsi
ithi sree geetha govindey sringaara maha kaavyey sree Krishna daasa
jayadeva kruthou swaadheena bhartrukaa varnnaney
supreetha peethaambaro naama dwaaadasha sarga: 
 

%d bloggers like this: