Smara samarOchita – 14th Ashtapadhi

adhA gatAm mAdhavam antarENa
sakheemiyam veekshya vishAda mookam
viSankamAnA ramitam kayApi
janArdanam drushTavad Etad-Aha || 

kApi madhuripunA – sAranga – tripuTa

smara samarOchita virachita vESa
Lalitha/gaLita kusuma dara viluLita kESa
kApi madhu ripunA
vilasati yuvatihi: atyadhika guNA ||

hari parirambhaNA vaLita vikArA
kucha kalaSOpari taraLita hArA||kApi||

vichala dalaka lalitAnana chandrA
tad-adhara pAna rabhasa kruta tandrA||kApi||

chanchala kunDala dalita kapOlA
mukharita rashana jaghana gati lOla||kApi ||

dayita vilOkita lajjita hasita
bahu vidha koojita ratira sarasitA||kApi||

vipula pulaka pruthu vEpathu bhangA
Svasita nimeelita vikasad-anangA||kApi||

Sramajala kaNa bhara subhaga Shareera
pari patitOrasi rati raNadheerA||kApi||

Sree jayadEva bhaNita hari ramitam
kali kalusham janayatu pari Shamitam||kApi||

%d bloggers like this: