Srutha kamalAkucha

Following from the previous ashtapadi, this is an invocatory verse. While the last one praised all ten avatars of Vishnu, this one focuses on Krishna and his pastimes (one couplet applies to Rama).

Ragam – Bhairavi
Talam – Adi 

VEdAnu udhdharathE jagannivahathE boogOlam udbibrathE 
daithyam dArayathE balim ChalayathE kshathrakshayam kurvathE
poulasthyam jayathE halam kalayathE kArunyamAthanvathE
mlEChAn mUrChayathE dasAkrithikrithE
krishnAya thubyam namaha 


srutha kamalAkucha maNdala (krishna) dhrutha kuNdala (sree krishna krishna)
kalitha lalitha vanamAla (Gopala), jaya jaya dEva hare 

Govinda gopala, hari, Govinda Gopala

dinamaNi maNdala maNdana, bhava kaNdana, munijana mAnasa hamsa

kALeeya vishadhara bhanjana, jana ranjana, yadukula naLina dinEsa

madhu mura naraka vinAsana, garudAsana, surakula kELi nidhAna

amala kamala dhaLa lOchana, bhavamOchana, thribuvana bhavana nidhAna

janaka suthAkucha bhooshaNa, jitha dhooshaNa, samara samitha dasa kaNta

abhinava jaladhara sundara, dhrutha mandhara, sree mukha chandra chakOra

sree jayadEva kavEridam, kuruthEmudham, mangaLamujwala geetham (gopala)

padmApayOdharathadI pariramba lagna
kasmIra mudrithamuro madhusUdanasya
vyakthAnurAgamiva khEla dananga khEda
svEdAmbupUram anupUrayathu priyam va:

Namavali – Nagashayana kamalanayana pApaharana Sreehare
%d bloggers like this: