Srutha kamalAkucha

Following from the previous ashtapadi, this is an invocatory verse. While the last one praised all ten avatars of Vishnu, this one focuses on Krishna and his pastimes (one couplet applies to Rama).

Ragam – Bhairavi
Talam – Adi 

VEdAnudhdharathE jagannivahathE boogOlamudbibrathE 
daithyam dArayathE balim ChalayathE kshathrakshayam kurvathE
poulasthyam jayathE halam kalayathE kArunyamAthanvathE
mlEChAn mUrChayathE dasAkrithikrithE
krishnAya thubyam nama: 


srutha kamalAkucha maNdala (krishna) dhrutha kuNdala (sree krishna krishna)
kalitha lalitha vanamAla (Gopala), jaya jaya dEva hare Hari gOvinda gOpAla

dinamaNi maNdala maNdana, bhava kaNdana, munijana mAnasa hamsa

kALeeya vishadhara bhanjana, jana ranjana, yadukula naLina dinEsa

madhu mura naraka vinAsana, garudAsana, surakula kELi nidhAna

amala kamala dhaLa lOchana, bhavamOchana, thribuvana bhavana nidhAna

janaka suthAkucha bhooshaNa, jitha dhooshaNa, samara samitha dasa kaNta

abhinava jaladhara sundara, dhrutha mandhara, sree mukha chandra chakOra

sree jayadEva kavEridam, kuruthEmudham, mangaLamujwala geetham

padmApayOdharathadI pariramba lagna
kasmIra mudrithamuro madhusUdanasya
vyakthAnurAgamiva khEla dananga khEda
svEdAmbupUram anupUrayathu priyam va:

Namavali 2:

MAm Pahi Guro Bhakthim Dehi VibhO
Bhodhendra Yogheendra Tava Charanam
KamalAsana Hari Sankara Roopa Karunya Sindho
TAraka Nama SiddAntha Kambeera DayayA MAmpaahi
Sreemata Nilaya Chinmaya Roopa Sree Guru Bhodhendra 
Kamakoti Peetavasa Bhodhendra Yogeendra Vageesa Mampalaya 
Advertisements